oferta

USŁUGI KSIĘGOWE

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz zryczałtowanych form opodatkowania,
 • przygotowanie i weryfikacja we współpracy z Klientem zasad (polityki) rachunkowości, w tym zakładowego planu kont spełniającego wymogi Ustawy o rachunkowości,
 • przygotowanie okresowych raportów finansowych zgodnie ze stan- dardami Klienta,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z wymo- gami Ustawy o rachunkowości,
 • wdrażanie systemów finansowo-księgowych,
 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej.

USŁUGI ROZLICZEŃ PODATKOWYCH

 • rejestracja podatników w organach podatkowych, dokonywanie zgłoszeń identyfikacyjnych oraz zgłoszeń aktualizujących,
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych oraz sporządzanie rocznych deklaracji CIT I PIT
 • prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i rejestrów VAT zakupu oraz sporządzanie deklaracji VAT,
 • terminowe dostarczanie powyższych deklaracji do stosownych organów,
 • kontakt z organami podatkowymi.

OBSŁUGA PŁACOWO-KADROWA

 • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
 • rejestracja przedsiębiorcy i pracowników dla celów ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego,
 • obliczanie i sporządzanie list płac pracowników etatowych,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • terminowe dostarczanie powyższych deklaracji to stosownych organów.

OFERTA HANDLOWA USŁUG KSIĘGOWYCH

(Ceny nie zawierają podatku VAT)

Firmy opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym:

Ilość dokumentów księgowych Cena w zł Uwagi
Do 20 100,00 Dotyczy tylko dokumentów przychodowych
Od 21 – do 50 120,00
Od 51 – do 80 150,00
Od 81 – do 100 200,00
Od 101 i więcej Od 200,00

Firmy opodatkowane na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów:

Ilość dokumentów księgowych Cena w zł Uwagi
Do 20 130,00 Dotyczy tylko dokumentów przychodowych
Od 21 – do 50 150,00
Od 51 – do 80 180,00
Od 81 – do 100 230,00
Od 101 i więcej Od 230,00

Firmy zobowiązane do prowadzenia rejestrów VAT:

Ilość dokumentów księgowych Cena w zł Uwagi
Do 20 20,00
Od 21 – do 50 50,00
Od 51 – do 80 70,00
Od 81 – do 100 90,00
Od 101 i więcej Od 110,00

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia:

Ilość dokumentów księgowych Cena w zł Uwagi
Do 5 10,00
Od 6 – do 10 20,00
Od 11 – do 20 30,00
Od 21 – do 30 40,00
Od 31 i więcej Od 50,00

Sporządzanie listy płac, prowadzenie spraw pracowniczych oraz sporządzanie dokumentacji do ZUS:

Ilość pracowników Cena w zł Uwagi
Każdy pracownik 20,33
zleceniobiorca 20,33